Ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης α­πο­κλει­στι­κά στο ΠΑ­ΜΕ ΜΠΑ­ΛΑ!

 

   Εί­ναι α­πό τις συ­νε­ντεύ­ξεις που δεν μοιά­ζουν με ό­λες τις άλ­λες. Ίσως για­τί πρό­κει­ται για έ­ναν άν­θρω­πο που δεν ε­πι­διώ­κει την δη­μο­σιό­τη­τα. Πο­τέ δεν το έ­κα­νε. Κι ας πρό­κει­ται για έ­να­ν παί­κτη σύμ­βο­λο. Έναν παί­κτη – θρύ­λο. Τον πρώ­το σε συμ­με­το­χές (363) πο­δο­σφαι­ρι­στή στην ι­στο­ρία του Ολυ­μπια­κού. Η α­λή­θεια εί­ναι πως για να μι­λή­σεις με τον Κυ­ριά­κο Κα­ρα­ταΐδη φα­ντά­ζει δύ­σκο­λο σε πρώ­τη φά­ση.

   Ο πά­γος έ­σπα­σε με την πρώ­τη ε­πα­φή. Από την στιγ­μή δη­λα­δή που ά­κου­σε τις λέ­ξεις «ε­ρα­σι­τε­χνι­κό πο­δό­σφαι­ρο» και «νε­α­ροί α­θλη­τές». Όλα τα άλ­λα εί­ναι... ι­στο­ρία και θα τα δεί­τε πα­ρα­κά­τω. Στην ει­σα­γω­γή α­πλά να πού­με πως ο Κα­ρα­ταΐδης δια­θέ­τει στις Αχαρ­νές έ­ναν «πο­δο­σφαι­ρι­κό πα­ρά­δει­σο», έ­χο­ντας δη­μιουρ­γή­σει τη δι­κή του Ακα­δη­μία - πρό­τυ­πο. Μια Ακα­δη­μία, μά­λι­στα, που πρό­σφα­ταε­ντάχ­θη­κε στο δί­κτυο της ΠΑ­Ε Ολυ­μπια­κός.

   Όσον α­φο­ρά τις ε­γκα­τα­στά­σεις, δια­θέ­τουν ό­τι... τρα­βά η ό­ρε­ξη του κα­θε­νός (μο­ντέρ­να γή­πε­δα, Sports cafe κ.α.) και ό­λα αυ­τά σε έ­να κα­τα­πρά­σι­νο πε­ρι­βάλ­λον, ι­δα­νι­κό για πο­δό­σφαι­ρο.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: pamebala.gr/

logokratisi