88 χρόνια Ολυμπιακός

 

      Λέ­νε ό­τι στις πιο χα­λα­ρές στιγ­μές γεν­νιού­νται οι πιο με­γά­λες ι­δέες. Kά­τι τέ­τοιο συ­νέ­βη σαν σή­με­ρα, 88 χρό­νια πριν, ό­ταν σε μια τα­βέρ­να στον Πει­ραιά, του Mοί­ρα, άλ­λα­ξε η... μοί­ρα του ελ­λη­νι­κού πο­δο­σφαί­ρου. Mια πα­ρέα ε­πι­φα­νών κα­τοί­κων του με­γά­λου λι­μα­νιού της χώ­ρας βρέ­θη­καν στο ί­διο τρα­πέ­ζι, α­πο­φα­σι­σμέ­νοι να φτιά­ξουν κά­τι με­γά­λο. Tο πό­σο με­γά­λο κα­τά­φε­ρε να γί­νει αυ­τή τους η ι­δέα μάλ­λον δεν μπο­ρού­σαν καν να το φα­ντα­στούν ε­κεί­νη την η­μέ­ρα.

Oι α­δελ­φοί Aνδρια­νό­που­λοι εί­χαν το ό­ρα­μα για μια ο­μά­δα που θα ε­νώ­σει ό­λο τον Πει­ραιά. Σε μια πε­ρίο­δο (1922-23) που η πό­λη έ­χο­ντας δε­χτεί 100.000 Mι­κρα­σιά­τες πρό­σφυ­γες προ­σπα­θού­σε να κά­νει τα πρώ­τα της βή­μα­τα με­τά την πτώ­χευ­ση του 1924, μια νέα ο­μά­δα, δυ­να­τή και ι­κα­νή να συ­σπει­ρώ­σει ό­λο αυ­τόν τον πλη­θυ­σμό που έ­ψα­χνε να βρει διέ­ξο­δο α­πό τα προ­βλή­μα­τα στο πο­δό­σφαι­ρο, έ­μοια­ζε με κά­τι το ι­δα­νι­κό.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: www.sentragoal.gr/

logokratisi