Από το Με­νί­δι στο Ρέ­ντη για προ­πό­νη­ση!

   Το Προ­πο­νη­τι­κό Κέ­ντρο του Ολυ­μπια­κού στο Ρέ­ντη ε­πι­σκέ­φτη­κε το α­πό­γευ­μα της Τε­τάρ­της 23-03-2016 μια ο­μά­δα της Σχο­λής μας στο Με­νί­δι η ο­ποία λει­τουρ­γεί υ­πό την κα­θο­δή­γη­ση του κ. Κού­λη Κα­ρα­ταϊδη.

   Τα παι­διά της Σχο­λής εί­χαν την ευ­και­ρία να προ­πο­νη­θούν στα γή­πε­δα της Ακα­δη­μίας α­πό τον κ. Σο­φια­νό και εν συ­νε­χεία να ξε­να­γη­θούν στους ε­σω­τε­ρι­κούς χώ­ρους που χρη­σι­μο­ποιηεί κα­θη­με­ρι­νά η πρώ­τη ο­μά­δα του Ολυ­μπια­κού.

   Ο κ.Κα­ρα­ταϊδης μί­λη­σε στα παι­διά για αυ­τά που έ­ζη­σε ως αρ­χη­γός του Ολυ­μπια­κού στο Ρέ­ντη ε­νώ κο­ντά στα παι­διά βρέ­θη­καν και οι κ.κ Μαυ­ρο­γε­νί­δης και Κο­κο­λά­κης.

         

logokratisi