Διονυσία Αργυροπούλου

argiropoulou   

  Συ­νερ­γά­της διαι­το­λό­γος στην ε­ται­ρεία Κε­ντρι­κή Σχο­λή Πο­δο­σφαί­ρου Ολυ­μπια­κός Ρέ­ντη. Κλι­νι­κός Διαι­το­λό­γος- Δια­τρο­φο­λό­γος στην ε­ται­ρεία Διο­νυ­σία Αργυ­ρο­πού­λου-Διαι­το­λο­γι­κό γρα­φείο και Κλι­νι­κός Διαι­το­λό­γος-Δια­τρο­φο­λό­γος στην ε­ται­ρεία Metropolitan Hospital.

https://www.youtube.com/watch?v=7nyQuYFZ5Do

 

 

 

logokratisi