Γιάν­νης Ζα­ρώ­της

zarotis   

   O κος Γιάν­νης Ζα­ρώ­της εί­ναι κά­το­χος ά­δειας α­σκή­σεως ε­παγ­γέλ­μα­τος Ψυ­χο­λό­γου ως α­πό­φοι­τος του Τμή­μα­τος Ψυ­χο­λο­γίας του Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών, κα­θώς και α­πό­φοι­τος του Φ.Π.Ψ. Ιωαν­νί­νων.

   Κα­τέ­χει Δι­δα­κτο­ρι­κό τίτ­λο σπου­δών του Τμή­μα­τος Ψυ­χο­λο­γίας του ΕΚ­ΠΑ και Με­τα­πτυ­χια­κό τίτ­λο σπου­δών στο πρό­γραμ­μα «Φυ­σι­κή Αγω­γή και Αθλη­τι­σμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθη­νών με ει­δι­κό­τη­τα «Αθλη­τι­κή Ψυ­χο­λο­γία».

   Εί­ναι μέ­λος του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Ψυ­χο­λό­γων (Σ.Ε.Ψ.), της Ελλη­νι­κής Εται­ρείας Γνω­σια­κών Ψυ­χο­θε­ρα­πειών, της Ελλη­νι­κής Εται­ρείας Αθλη­τι­κής Ψυ­χο­λο­γίας (Ε­ΑΨ), της Ευ­ρω­παι­κής Ομο­σπον­δίας Αθλη­τι­κής Ψυ­χο­λο­γίας (FEPSAC) και της Διε­θνούς Ενώ­σεως Εφαρ­μο­σμέ­νης Αθλη­τι­κής Ψυ­χο­λο­γίας (AASP). Επί­σης, εί­ναι Reviewer στο ε­πι­στη­μο­νι­κό πε­ριο­δι­κό «Journal of Sports Sciences».

Εκπαί­δευ­ση
   Πρό­γραμ­μα Εκπαί­δευ­σης στη Γνω­σια­κή Ψυ­χο­θε­ρα­πεία (Β΄ κύ­κλος, Κλι­νι­κή Εκπαί­δευ­ση). Αι­γι­νή­τειο Νο­σο­κο­μείο, 2012). Υπεύ­θυ­νος Ι.Γ. Πα­πα­κώ­στας.
   Πρό­γραμ­μα Εκπαί­δευ­σης στη Γνω­σια­κή Ψυ­χο­θε­ρα­πεία (Α΄ κύ­κλος, Βα­σι­κή Εκπαί­δευ­ση). Αι­γι­νή­τειο Νο­σο­κο­μείο, 2011-2012. Υπεύ­θυ­νος Ι.Γ. Πα­πα­κώ­στας.
   Δι­δά­κτωρ Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών, 2015
   Από­φοι­τος στο Με­τα­πτυ­χια­κό Πρό­γραμ­μα Σπου­δών « Φυ­σι­κή Αγω­γή και Αθλη­τι­σμός» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθη­νών με ει­δι­κό­τη­τα «Αθλη­τι­κή Ψυ­χο­λο­γία» (με υ­πο­τρο­φία)
   Από­φοι­τος του Προ­γράμ­μα­τος Ψυ­χο­λο­γίας του τμή­μα­τος Φι­λο­σο­φίας- Παι­δα­γω­γι­κής- Ψυ­χο­λο­γίας του Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών (2005-2007) (κά­το­χος ά­δειας α­σκή­σεως ε­παγ­γέλ­μα­τος ψυ­χο­λό­γου)
   Από­φοι­τος του Φ.Π.Ψ. Ιωαν­νί­νων με κα­τεύ­θυν­ση στην Ψυ­χο­λο­γία (1996-2001)
   Από­φοι­τος του Κέ­ντρου Αθλη­τι­κού Ρε­πορ­τάζ (2001-2002)

 

 

 

logokratisi