Το backstage μιας συ­νέ­ντευ­ξης: Αφή­στε τα παι­διά να ο­νει­ρεύο­νται...

   Πέ­ντε ώ­ρες στο "ά­ντρο" του αρ­χη­γού. Εί­πα­με πολ­λά που γρά­φο­νται και με­ρι­κά α­κό­μη που δεν γρά­φο­νται. Στις γραμ­μές που α­κο­λου­θούν, θα κα­τα­λά­βουν α­κό­μη κι ό­σοι δεν πρό­λα­βαν να τον γνω­ρί­σουν ή δεν διά­βα­σαν τη συ­νέ­ντευ­ξή του στο Contra.gr για­τί ο Κού­λης Κα­ρα­ταΐδης εί­ναι γεν­νη­μέ­νος αρ­χη­γός. Γρά­φει ο Σταύ­ρος Γεωρ­γα­κό­που­λος

   Όταν τα χρό­νια περ­νούν και κά­ποια πράγ­μα­τα μέ­νουν καρ­φω­μέ­να στο μυα­λό, προ­κα­λούν δια­χρο­νι­κά ε­ρε­θί­σμα­τα. Ορι­σμέ­νοι α­πό τους “ή­ρωες” των γη­πέ­δων και των νε­α­νι­κών μας χρό­νων, ό­πως ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης, ε­πι­λέ­γουν να α­πο­χω­ρή­σουν α­θό­ρυ­βα. Αυ­τή, άλ­λω­στε, εί­χαν ε­πι­λέ­ξει κι ως στά­ση ζωής, ό­ταν έ­σβη­ναν οι προ­βο­λείς των α­γω­νι­στι­κών χώ­ρων...

   Εί­πε πολ­λά, ο εμ­βλη­μα­τι­κός αρ­χη­γός του Ολυ­μπια­κού (φό­ρε­σε τα πε­ρι­βρα­χιό­νιο για 13 χρό­νια πριν το πα­ρα­δώ­σει σε έ­ναν άλ­λο τε­ρά­στιο πο­δο­σφαι­ρι­στή, τον Πρέ­ντρα­γκ Τζόρ­τζε­βι­τς), στη συ­νέ­ντευ­ξη που πα­ρα­χώ­ρη­σε στο Contra.gr. Ακό­μη κι αυ­τές οι 12.000 λέ­ξεις, ω­στό­σο, εί­ναι πο­λύ λί­γες για να πε­ρι­γρά­ψουν το ποιος τε­λι­κά εί­ναι ο α­γα­πη­μέ­νος "Κού­λης" για ό­σους τον έ­ζη­σαν, αλ­λά και για τον κό­σμο που τον λά­τρε­ψε.

   Χρό­νια τού έ­κα­να... πρέ­σιν­γκ γι' αυ­τή τη συ­νέ­ντευ­ξη. Κά­θε φο­ρά που συ­να­ντιό­μα­σταν, συ­νή­θως στο στέ­κι του ε­πί σει­ρά ε­τών στη Δρο­σιά, προ­σπα­θού­σα να τον πεί­σω. Πά­ντα με­τρη­μέ­νος και τα­πει­νός, α­πέ­φευ­γε. Όχι τό­σο για τον ε­αυ­τό του, ό­σο για την ο­μά­δα. Δεν ή­θε­λε να πει το πα­ρα­μι­κρό που θα μπο­ρού­σε να κά­νει "ζη­μιά" στον Ολυ­μπια­κό. Χρειά­στη­κε να του ξε­κα­θα­ρί­σω ό­τι θέ­λω να μι­λή­σου­με για τον "δι­κό του" Ολυ­μπια­κό, για τη δι­κή του πο­ρεία μέ­σα στην ο­μά­δα, για να καμ­φθούν οι ό­ποιες α­ντιρ­ρή­σεις του...

   Η τε­λευ­ταία τη­λε­φω­νι­κή μας ε­πα­φή, έ­γι­νε πριν α­πό το ντέρ­μπι με την Α­ΕΚ σε μια ά­σχη­μη -χρο­νι­κά- συ­γκυ­ρία για την ο­μά­δα. Από ε­κεί­νες τις πρώ­τες κου­βέ­ντες κι ε­νώ οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­να­θε­μά­τι­ζαν τους πά­ντες και τα πά­ντα, ε­κεί­νος έ­λε­γε: "Η ο­μά­δα θα βρει το δρό­μο της. Εί­ναι νω­ρίς α­κό­μη. Μην τρε­λαί­νε­στε...".

Διαβάστε ολόκληρο το backstage της συνέντευξης...

logokratisi