Απο­κλει­στι­κή συ­νέ­ντευ­ξη του Κυ­ριά­κου Κα­ρα­ταΐδη στο Contra.gr: Ο δι­κός του Ολυ­μπια­κός

   Από την "πέ­τρι­νη" πε­ρίο­δο στην α­πό­λυ­τη κα­τα­ξίω­ση. Ο εμ­βλη­μα­τι­κός αρ­χη­γός Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης ξε­τυ­λί­γει το κου­βά­ρι της ζωής του στο Contra.gr σε μια συ­νέ­ντευ­ξη-πο­τα­μό 15 χρό­νια με­τά το τε­λευ­ταίο του παι­χνί­δι. Ξα­να­φο­ρά το πε­ρι­βρα­χιό­νιο και συ­γκλο­νί­ζει: Κόκ­κα­λης, Ζιο­βά­νι, Ζά­χο­βι­τς, Κα­ρα­πιά­λης, Ντέ­τα­ρι, Βεν­γκέ­ρ, Βα­ζέ­χα και ό­λοι οι πρω­τα­γω­νι­στές μέ­σα α­π' τα μά­τια του...

   Ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης, εμ­βλη­μα­τι­κός αρ­χη­γός του Ολυ­μπια­κού, στη συ­νέ­ντευ­ξη της ζωής του. Θυ­μά­ται και δα­κρύ­ζει... Από τα πέ­τρι­να χρό­νια στους σε­ρί τίτ­λους. Τα λέει ό­λα -στο Contra.gr- και συ­γκλο­νί­ζει. Ανέκ­δο­τες ι­στο­ρίες, α­λή­θειες που έ­με­ναν τό­σα χρό­νια κλει­δω­μέ­νες στα α­πο­δυ­τή­ρια, πέ­ντε δια­φο­ρε­τι­κοί πρό­ε­δροι, α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ροι προ­πο­νη­τές. Από τον Κο­σκω­τά στον Κόκ­κα­λη και α­πό τον Μπά­γε­βι­τς στον Μπι­γκόν.

   Δια­βά­στε α­πί­θα­νους δια­λό­γους και α­πο­κα­λύ­ψεις που θα συ­ζη­τη­θούν. Μέ­χρι για­τί δεν κά­θι­σε στον "ε­ρυ­θρό­λευ­κο" πά­γκο ο Αρσέν Βεν­γκέρ! Τι έ­γι­νε την η­μέ­ρα που ο Σω­κρά­της Κόκ­κα­λης πή­γε τον Αλσα­τό στις ε­γκα­τα­στά­σεις του Ρέ­ντη και χά­λα­σε τη συμ­φω­νία...

Διαβάστε όλη την συνέντευξη...

logokratisi