Ο Ολυ­μπια­κός εί­ναι η ζωή μου

   Με­γά­λη συ­νέ­ντευ­ξη πα­ρα­χώ­ρη­σε στο redpen24.blogspot.gr και στον σπου­δα­στή α­θλη­τι­κής δη­μο­σιο­γρα­φίας Γιώρ­γο Κουρ­τέ­ση, ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταΐδης.

Ανα­λυ­τι­κά…

   Κα­ρα­ταϊδης ή αλ­λιώς.. Κού­λης! Ένα ό­νο­μα "ση­μαία" για τον Ολυ­μπια­κό. Γεν­νη­μέ­νος αρ­χη­γός και η­γέ­της, μα­χη­τής της ζωής. Ο ρέ­κορ­ντμαν σε εγ­χώ­ριες και ευ­ρω­παϊκές διορ­γα­νώ­σεις, ο ο­ποίος ή­ταν α­π' τους παί­κτες που λά­τρευαν οι προ­πο­νη­τές.

   Ένας α­μυ­ντι­κός πο­λύ πει­θαρ­χη­μέ­νος, πρώ­τα α­π' ό­λα, τα­χύ­τα­τος, δυ­να­τός και στα­θε­ρός. Ήταν ο μό­νος που έ­μει­νε 13 χρό­νια, πέ­ρα­σε τα δύ­σκο­λα "πέ­τρι­να χρό­νια" και βοή­θη­σε στην α­να­γέν­νη­ση της ο­μά­δας του Πει­ραιά. Η η­γε­τι­κή φυ­σιο­γνω­μία και προ­σω­πι­κό­τη­τά του τον έ­κα­ναν να ξε­χω­ρί­σει στις δύ­σκο­λες ε­πο­χές και δεν σκέ­φτη­κε πο­τέ να βγά­λει την ε­ρυ­θρό­λευ­κη φα­νέ­λα α­πό πά­νω του. Πά­ντα έ­δι­νε τον κα­λύ­τε­ρό του ε­αυ­τό, ώ­σπου κρέ­μα­σε τα πο­δο­σφαι­ρι­κά του πα­πού­τσια σε η­λι­κία 36 ε­τών.

   Ο Κυ­ριά­κος Κα­ρα­ταϊδης, λοι­πόν, σε μία ΣΠΑ­ΝΙΑ συ­νέ­ντευ­ξη στον δη­μο­σιο­γρά­φο, Γιώρ­γο Κουρ­τέ­ση.

 Διαβάστε περισσότερα...

   

logokratisi