«Ε­ΡΥ­ΘΡΟ­ΛΕΥ­ΚΟ» Γυ­ναι­κείο τμή­μα στο Με­νί­δι

 

soccergirl«Ε­ΡΥ­ΘΡΟ­ΛΕΥ­ΚΟ» ΓΥ­ΝΑΙ­ΚΕΙΟ ΤΜΗ­ΜΑ ΣΤΟ ΜΕ­ΝΙ­ΔΙ

Έναρ­ξη 9ος/2016

   Η Διοί­κη­ση της Σχο­λής μας, με­τά το με­γά­λο εν­δια-φέ­ρον που εκ­δη­λώ­θη­κε α­πό την το­πι­κή κοι­νω­νία, α­πο­φά­σι­σε να συ­στή­σει και τμή­μα μό­νο για κο­ρί­τσια τα ο­ποία έ­χουν συ­μπλη­ρώ­σει το 5ο έ­τος της η­λι­κίας τους (και ά­νω).

   Σύ­ντο­μα, α­πό το γυ­ναι­κείο τμή­μα πο­δο­σφαί­ρου της Σχο­λής ο­λυ­μπια­κού Με­νι­δίου θα α­να­κοι­νω­θούν ό­λες οι λε­πτο­μέ­ρειες για την πρώ­τη γυ­ναι­κεία α­κα­δη­μία πο­δο­σφαί­ρου α­πο­κλει­στι­κά για κο­ρί­τσια στο Με­νί­δι.

   Οι Σχο­λές του Ολυ­μπια­κού σ’ ό­λη την Ελλά­δα και στις Η­ΠΑ «δου­λεύουν» με αυ­στη­ρές ο­δη­γίες και πρό­γραμ­μα α­πό την Ακα­δη­μία της ΠΑ­Ε Ολυ­μπια­κός και έ­τσι τα παι­διά προ­πο­νού­νται σε πο­λύ υ­ψη­λό ε­πί­πε­δο.

ΕΚ­ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ Ε­ΝΔΙΑ­ΦΕ­ΡΟ­ΝΤΟ­Σ ΚΑ­ΛΕ­ΣΜΑ ΠΛΗ­ΡΟ­ΦΟ­ΡΙΕ­Σ

logokratisi