Η ιστορία της Μπαρτσελόνα

 

    Αθλη­τι­κό σω­μα­τείο με έ­δρα τη Βαρ­κε­λώ­νη της Κα­τα­λω­νίας, πε­ριο­χής της Ισπα­νίας. Προ­φέ­ρε­ται Μπαρ­θε­λό­να στα ι­σπα­νι­κά, Μπαρ­σε­λό­να στα κα­τα­λα­νι­κά (Μπάρ­σα, χαϊδευ­τι­κά). Η Μπαρ­τσε­λό­να ή Μπάρ­τσα, ό­πως τη γνω­ρί­ζου­με στην Ελλά­δα, εί­ναι πα­σί­γνω­στη για το πο­δο­σφαι­ρι­κό της τμή­μα και δευ­τε­ρευό­ντως για την ο­μά­δα του μπά­σκετ. Δια­τη­ρεί, ε­πί­σης, τμή­μα­τα στί­βου, ρά­γκμπι, μπέιζ­μπο­λ, χό­κεϊ σά­λας, χό­κεϊ ε­πί πά­γου και ε­πί χόρ­του, χά­ντμπο­λ, πα­γο­δρο­μιών, πο­δη­λα­σίας, βό­λεϊμπολ και πο­δο­σφαί­ρου σά­λας (φού­τσαλ).

   Εί­ναι ο δεύ­τε­ρος πλου­σιό­τε­ρος σύλ­λο­γος του κό­σμου, με έ­σο­δα που αγ­γί­ζουν τα 420 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ (2006). Στη φα­νέ­λα της δεν δια­φη­μί­ζει ε­μπο­ρι­κή φίρ­μα, αλ­λά την Unicef, την ο­ποία ε­νι­σχύει με 1,2 ε­κα­τομ­μύ­ρια ευ­ρώ ε­τη­σίως. Δια­θέ­τει 156.366 εγ­γε­γραμ­μέ­να μέ­λη, που ε­κλέ­γουν τον πρό­ε­δρο του συλ­λό­γου και 1.782 λέ­σχες φί­λων της σε ό­λο τον κό­σμο (2006).

   Η Μπαρ­τσε­λό­να δεν εί­ναι α­πλώς μια πο­δο­σφαι­ρι­κή ο­μά­δα, αλ­λά μια ι­δέα, έ­να σύμ­βο­λο. Σύμ­βο­λο υ­πε­ρη­φά­νειας των Κα­τα­λα­νών και του πό­θου τους για αυ­το­διά­θε­ση και α­νε­ξαρ­τη­σία α­πό τη Μα­δρί­τη, σύμ­βο­λο κοι­νω­νι­κών και α­ντι­δι­κτα­το­ρι­κών α­γώ­νων. Και φυ­σι­κά, η αιώ­νια α­ντί­πα­λός της Ρεάλ (Ελ Κλά­σι­κο), που εκ­προ­σω­πεί την κε­ντρι­κή ε­ξου­σία της Μα­δρί­της και το Στέμ­μα, αλ­λά και της συ­μπο­λί­τισ­σάς της Εσπα­νιό­λ, που α­ντι­προ­σω­πεύει τους βα­σι­λό­φρο­νες και τους κε­ντρι­στές της Κα­τα­λω­νίας.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: http://www.sansimera.gr

logokratisi