Η ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης

 

   Αθλη­τι­κός σύλ­λο­γος με έ­δρα τη Μα­δρί­τη. Δια­θέ­τει φη­μι­σμέ­νη πο­δο­σφαι­ρι­κή ο­μά­δα και ο­νο­μα­στό τμή­μα μπά­σκετ. Η πο­δο­σφαι­ρι­κή Ρεάλ εί­ναι η κο­ρυ­φαία ο­μά­δα του 20ου αιώ­να, σύμ­φω­να με την FIFA. Στη συλ­λο­γή της έ­χει 9 Τσά­μπιο­νς Λι­γκ και 31 πρω­τα­θλή­μα­τα Ισπα­νίας, ε­νώ τη λευ­κή φα­νέ­λα της έ­χουν φο­ρέ­σει κο­ρυ­φαίοι πο­δο­σφαι­ρι­στές.

   Η Ρεάλ (Real) ι­δρύ­θη­κε ως Μα­δρί­τη στις 6 Μαρ­τίου 1902 α­πό μια ο­μά­δα α­πο­φοί­των αγ­γλι­κών πα­νε­πι­στη­μίων. Η ει­ρω­νεία της τύ­χης εί­ναι ό­τι ο πρώ­τος της πρό­ε­δρος, Χουάν Πα­δρός Ρου­μπιό, ή­ταν Κα­τα­λα­νός. Το 1905 κα­τα­κτά το Κύ­πέλ­λο του Βα­σι­λιά (Κύ­πελ­λο Ισπα­νίας), που εί­ναι ο πρώ­τος της τίτ­λος. Το πρω­τά­θλη­μα άρ­γη­σε αρ­κε­τά και ήλ­θε μό­λις το 1932. Στις 29 Ιου­νίου 1920 προ­στέ­θη­κε στην ο­νο­μα­σία της η λέ­ξη Ρεά­λ, δη­λα­δή βα­σι­λι­κός, με πρω­το­βου­λία του Βα­σι­λιά της Ισπα­νίας, Αλφόν­σου του 13ου.

   Το χρώ­μα της φα­νέ­λας της εί­ναι το λευ­κό, δα­νει­σμέ­νο α­πό μία αγ­γλι­κή ο­μά­δα την ε­πο­χή της ί­δρυ­σής της, ο­νό­μα­τι Κο­ρίν­θια­νς. Γι' αυ­τό α­πο­κα­λεί­ται α­πό τον κό­σμο και τον Τύ­πο Λος Με­ρέν­γκες (Οι «Μα­ρέ­γκες) και Λος Μπλάν­κος (Οι Λευ­κοί). Άλλα προ­σω­νύ­μια του συλ­λό­γου εί­ναι Βα­σί­λισ­σα α­πό το Ρεάλ και το πρό­σφα­το Λος Γκα­λά­κτι­κος (Οι Γα­λα­ξια­κοί). Άγγλος ή­ταν και ο πρώ­τος προ­πο­νη­τής της Ρεά­λ, ο Αρθουρ Τζόν­σον.

   Η Ρεάλ δη­μιούρ­γη­σε το έν­δο­ξο ό­νο­μα που έ­χει στο πα­γκό­σμιο πο­δο­σφαι­ρι­κό στε­ρέω­μα την δε­κα­ε­τία του πε­νή­ντα ε­πί της μα­κρό­χρο­νης προ­ε­δρίας Σα­ντιά­γο Μπερ­να­μπέ­ου (1943-1978). Ο πα­λιός πο­δο­σφαι­ρι­στής της Ρεάλ έ­φτια­ξε το γή­πε­δο που φέ­ρει το ό­νο­μά του σε κε­ντρι­κό ση­μείο της Μα­δρί­της και έ­θε­σε τις βά­σεις για τη δη­μιουρ­γία της με­γά­λης ο­μά­δας με παί­κτες, ό­πως οι Ντι Στέ­φα­νο, Πού­σκας, Χέ­ντο και Κο­πά. Τη δω­δε­κα­ε­τία 1954-1966 κα­τέ­κτη­σε 6 Κύ­πελ­λα Πρω­τα­θλη­τριών και 9 πρω­τα­θλή­μα­τα Ισπα­νίας. Η δεύ­τε­ρη πιο σπου­δαία πε­ρίο­δος της ι­στο­ρίας της ή­ταν η τε­τρα­ε­τία 1998-2002 με τρεις κα­τα­κτή­σεις Τσά­μπιο­νς Λι­γκ και παί­κτες, ό­πως οι Ρα­ού­λ, Μι­γιά­το­βι­τς, Σού­κε­ρ, Ρο­μπέρ­το Κάρ­λος, Μο­ριέ­ντες, Φί­γκο και Ζι­ντάν.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: http://www.sansimera.gr

logokratisi