Αφιέρωμα Ομάδα Καστοριάς

 

    ''...Ού­τε στις ε­κλο­γές ού­τε στην ε­θνι­κή γιορ­τή δεν συ­νέ­βη αυ­τό. Για πρώ­τη φο­ρά στην ι­στο­ρία της πό­λης στις 9 η ώ­ρα εί­χαν κλεί­σει ό­λα τα κα­τα­στή­μα­τα και στους δρό­μους δεν υ­πήρ­χε ψυ­χή.... Το τε­χνι­κό και γε­νι­κό λύ­κειο έ­γρα­φε ε­ξε­τά­σεις το Σάβ­βα­το το α­πό­γευ­μα. Αλλά πολ­λοί μα­θη­τές έ­μει­ναν στη μέ­ση για να μπού­νε στις ε­πτά η ώ­ρα στο ει­δι­κό για αυ­τούς ναυ­λω­θέν πούλ­μαν για να πά­νε στην Αθή­να...''.

   Ο λό­γος για την 25η Μαϊου του 1980, α­κρι­βώς 30 χρό­νια πριν, η­μέ­ρα κα­τά την ο­ποία η Κα­στο­ριά γνώ­ρι­σε α­να­ντίρ­ρη­τα α­νε­πα­νάλ­λη­πτες στιγ­μές δό­ξας,τι­μής και πε­ρη­φά­νιας. Ποιος ο λό­γος; Μα φυ­σι­κά, η κα­τά­κτη­ση του κυ­πέλ­λου Ελλά­δος και με τρό­πο μά­λι­στα θριαμ­βευ­τι­κό , κα­θώς με την ε­πι­βλη­τι­κή τους εμ­φά­νι­ση τα πα­λη­κά­ρια της Κα­στο­ριάς ο­δή­γη­σαν τον Ηρα­κλή του με­γά­λου Βα­σί­λη Χα­τζη­πα­να­γή σε συ­ντρι­βή με το εμ­φα­ντι­κό 5-2 στον 36ο τε­λι­κό του θε­σμού !

   Σί­γου­ρα, στο μυα­λό του κά­θε φί­λα­θλου της Κα­στο­ριάς, α­κό­μα και του πιο αι­σιό­δο­ξου και α­παι­τη­τι­κού, η κα­τά­κτη­ση του κυ­πέλ­λου έ­μοια­ζε με ό­νει­ρο θε­ρι­νής νυ­κτός, πα­ρ' ό­λα αυ­τά η ά­ση­μη ,ως την 25η Μαϊου του 1980, Κα­στο­ριά κα­τόρ­θω­σε να σπά­σει το κα­τε­στη­μέ­νο της ε­πο­χής και να γί­νει η πρώ­τη ε­παρ­χια­κή ο­μά­δα στην ι­στο­ρία του ελ­λη­νι­κού ε­παγ­γελ­μα­τι­κού πο­δο­σφαίου, που κα­τέ­κτη­σε ε­πί­ση­μο τίτ­λο. Σή­με­ρα, 30 χρό­νια με­τά α­πό αυ­τήν την α­νυ­πέρ­βλη­τη και α­κα­τα­γώ­νι­στι­κη ε­πι­τυ­χία εί­μα­στε στην ευ­χά­ρι­στη θέ­ση να σας πα­ρου­σιά­σου­με ε­κτε­νώς και στιγ­μή προς στιγ­μή την πο­ρεία προς τον με­γά­λο τε­λι­κό, κά­θε λε­πτο­μέ­ρεια της διε­ξα­γω­γή του, τις στιγ­μές της α­νύ­ψω­σης του βα­ρύ­τι­μου τρο­παίου κα­θώς ε­πί­σης και των ξέ­φρε­νων πα­νη­γυ­ρι­κών γε­γο­γο­νό­των , που ε­πα­κο­λού­θη­σαν τό­σο στη Νέα Φι­λα­δέλ­φεια ό­σο και στην πό­λη της Κα­στο­ριάς , με την ε­πι­στρο­φή των θριαμ­βευ­τών ! Ας ξε­κι­νή­σου­με λοι­πόν το τα­ξί­δι προς το πα­λιό κα­λό πα­ρελ­θόν...

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: http://kastoria-fcnews.blogspot.gr

logokratisi