Αφιέρωμα Γκερντ Μίλερ

 

   Ο Γκέ­ραρ­ντ (Γκερ­ντ) Μί­λερ γεν­νή­θη­κε στις 3 Νο­εμ­βρίου 1945 στο Νέρν­τλιν­γκεν, μία μι­κρή πό­λη της νό­τιας Γερ­μα­νίας.

   Εκεί, στην το­πι­κή ο­μά­δα (1861 Νέρν­τλιν­γκεν, ε­ρα­σι­τε­χνι­κή ο­μά­δα 7ης κα­τη­γο­ρίας τό­τε) έ­κα­νε τα πρώ­τα του βή­μα­τα σε πο­λύ μι­κρή η­λι­κία, και στα 18 του έ­κα­νε την πρώ­τη του σε­ζόν στην α­ντρι­κή ο­μά­δα, βγά­ζο­ντας μά­τια, έ­χο­ντας (κρα­τη­θεί­τε..) 31 συμ­με­το­χές και 51 γκολ!

   Το 1964 α­να­κα­λύ­φθη­κε και α­πο­κτή­θη­κε α­πό τη Μπά­γερν, που τό­τε έ­παι­ζε στη δεύ­τε­ρη κα­τη­γο­ρία. Στην πρώ­τη του σε­ζόν, με 41 γκολ σε 34 συμ­με­το­χές βοή­θη­σε τα μέ­γι­στα στην ε­πά­νο­δο των Βαυα­ρών! Από 'κει και πέ­ρα, έ­γι­νε έ­νας α­πό τους κο­ρυ­φαίους παί­κτες στην ι­στο­ρία των Βαυα­ρών και έ­να ση­μείο α­να­φο­ράς στην κο­ρυ­φαία ε­πο­χή τους, ό­που ή­ταν η κο­ρυ­φαία ο­μά­δα στην Ευ­ρώ­πη στα μέ­σα της δε­κα­ε­τίας του '70!

   Συνο­λι­κά α­γω­νί­στη­κε στη Μπά­γερν 15 χρό­νια (1964-1979). Κα­τέ­κτη­σε 4 πρω­τα­θλή­μα­τα, ι­σά­ριθ­μα κύ­πελ­λα (σκό­ρα­ρε α­πό 2 γκολ σε 2 α­πό τους 4 τε­λι­κούς), 3 συ­νε­χό­με­να κύ­πελ­λα Πρω­τα­θλη­τριών (σκό­ρα­ρε στους 2 α­πό τους 3 τε­λι­κούς), 1 Κυ­πελ­λού­χων και 1 διη­πει­ρω­τι­κό (1976, σκό­ρερ του μο­να­δι­κού γκολ του τε­λι­κού).

   Συ­νο­λι­κά με τη φα­νέ­λα της Μπά­γερν πέ­τυ­χε 566 γκολ σε 607 συμ­με­το­χές, ό­ντας α­ντί­στοι­χα 1ος και 3ος ό­λων των ε­πο­χών για τους Βαυα­ρούς!

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: http://betgrass.blogspot.gr

logokratisi