Αφιέρωμα Sandro Mazzola

 

      Ο Sandro Mazzola λοι­πόν γεν­νή­θη­κε στις 8 Νο­εμ­βρίου του 1942 στο Torino και εί­ναι γιος του Valentino που συ­γκα­τα­λέ­γε­ται μέ­σα στους τέσ­σε­ρις, πέ­ντε με­γα­λύ­τε­ρους πο­δο­σφαι­ρι­στές που α­νέ­δει­ξε πο­τέ το ι­τα­λι­κό πο­δό­σφαι­ρο. Τα δύο αυ­τά ιε­ρά τέ­ρα­τα του πα­γκό­σμιου πο­δο­σφαί­ρου εί­χαν την τύ­χη να συμ­με­τέ­χουν στις δυο πιο α­γα­πη­μέ­νες ο­μά­δες που α­νέ­δει­ξε πο­τέ το Ιτα­λι­κό πο­δό­σφαι­ρο. Μι­λά­με για την Torino των πέ­ντε σε­ρί πρω­τα­θλη­μά­των (1943, 46, 47, 48, 49), και φυ­σι­κά την πο­λύ με­γά­λη Inter του Angelo Moratti και του Helenio Herrera με τα δύο Κύ­πελ­λα Πρω­τα­θλη­τριών το 1964 και 1965, τα δύο Διη­πει­ρω­τι­κά το 1964 και 1965, και τα τρία Πρω­τα­θλή­μα­τα το 1963,65,66.

   Η ο­μά­δα αυ­τή α­γα­πή­θη­κε ό­σο λί­γες και με­γά­λος πρω­τα­γω­νι­στής σε αυ­τήν την ο­μά­δα ή­ταν ο Sandro Mazzola που κα­τά­φε­ρε να γί­νει σύμ­βο­λο σε μια Inter που εί­χε στις τά­ξεις της ε­κεί­νη την ε­πο­χή εκ­πλη­κτι­κούς πο­δο­σφαι­ρι­στές ό­πως οι Facchetti, Corso, Suarez, Jair, Picchi, Guarneri, Burgnich, Tagnin, Bedin, Sarti, Peiro', Domenghini, Milani που στον διά­βα τους σά­ρω­ναν ό­ποιον α­ντί­πα­λο έ­βρι­σκαν μπρο­στά τους με α­πο­κο­ρύ­φω­μα τους δύο τε­λι­κούς του Κυ­πέλ­λου Πρω­τα­θλη­τριών το 1964 με α­ντί­πα­λο την με­γά­λη Real Madrid, και το 1965 την ε­ξί­σου με­γά­λη ε­κεί­νη την ε­πο­χή Benfica.

Πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες μπο­ρεί­τε να δεί­τε ε­δώ.

Πηγή: http://www.interclub.gr

logokratisi