Πασχαλινό Τουρ­νουά 2016 - "FAIRPLAY - KΥΡ. ΚΑ­ΡΑ­ΤΑΙ­ΔΗ­Σ"

 

 ΤΟ Ο­ΡΑ­ΜΑ ΜΑΣ – Η ΦΙ­ΛΟ­ΣΟ­ΦΙΑ ΜΑ­Σ

«Η Γιορ­τή του μι­κρού πο­δο­σφαι­ρι­στή»

έ­να τουρ­νουά δί­νο­ντας έμ­φα­ση...

"ΤΗΝ Α­ΓΑ­ΠΗ ΣΤΟΝ Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟ"

ΚΑΙ ΣΤΟ "ΕΥ Α­ΓΩ­ΝΙ­ΖΕ­ΣΘE". 

afisa pasxaΣΤΟ­ΧΟ­Σ- ΣΚΟ­ΠΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡ­ΝΟΥΑ
   Στό­χος του τουρ­νουά εί­ναι η συμ­με­το­χή των μι­κρών α­θλη­τών ,με σκο­πό να συ­νυ­πάρ­ξουν φι­λι­κά στην ψυ­χα­γω­γία που προ­σφέ­ρει η ά­θλη­ση και στην αύ­ξη­ση των α­γω­νι­στι­κών ε­μπει­ριών των μι­κρών πο­δο­σφαι­ρι­στών μέ­σα α­πό έ­να παι­δα­γω­γι­κό και α­θλη­τι­κό πε­ρι­βάλ­λον. Απο­σκο­πού­με στην ε­νί­σχυ­ση της ευ­γε­νούς ά­μιλ­λας με­τα­ξύ των παι­διών, την προώ­θη­ση της σύ­σφι­ξης των σχέ­σεων συ­νερ­γα­σίας και φι­λίας με­τα­ξύ των ο­μά­δω­ν-α­κα­δη­μιών που συμ­με­τέ­χουν κα­θώς και το να με­τα­δώ­σου­με και να δια­τη­ρή­σου­με την α­γά­πη των παι­διών για το πο­δό­σφαι­ρο. Το «Ευ Αγω­νί­ζε­σθε» μας εκ­φρά­ζει α­πό­λυ­τα. Δί­νου­με στα παι­διά μας την δυ­να­τό­τη­τα να μά­θουν μέ­σα α­πό τους α­γώ­νες και να α­να­πτύ­ξουν το πνεύ­μα του ευ α­γω­νί­ζε­σθε.

ΣΗ­ΜΑ­ΣΙΑ ΣΤΟΝ Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΟ­ΠΤΙ­ΚΕΣ ΤΟΥ. Ε­ΧΕΙ ΤΟ ΤΑ­ΞΙ­ΔΙ ΚΑΙ Ο­ΧΙ Ο ΠΡΟΟ­ΡΙ­ΣΜΟΣ!

Ε­ΠΙ­ΚΕ­ΝΤΡΩ­ΝΟ­ΜΑ­ΣΤΕ ΣΤΟ ΜΟ­ΝΤΕ­ΛΟ ΤΗΣ ΜΑ­ΚΡΟ­ΧΡΟ­ΝΗΣ Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΚΗΣ Α­ΝΑ­ΠΤΥ­ΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ­ΔΙΩΝ ΚΑΙ Ο­ΧΙ ΣΤΟ Α­ΠΟ­ΤΕ­ΛΕ­ΣΜΑ ΤΟΥ Α­ΓΩ­ΝΑ

   Ο καλ­λιερ­γη­μέ­νος α­θλη­τής, μπο­ρεί να γί­νει υ­γιές πρό­τυ­πο για τη νέα γε­νιά, λει­τουρ­γώ­ντας μέ­σα α­πό την η­θι­κή του α­θλη­τι­σμού ως δύ­να­μη ι­σορ­ρο­πίας μέ­σα στην κοι­νω­νία μας που τό­σο πο­λύ το έ­χει α­νά­γκη σή­με­ρα.katigories pasxa

    Προ­σθε­τι­κά το πο­δό­σφαι­ρο προ­σφέ­ρει στα παι­διά την ευ­και­ρία να γνω­ρί­σουν ση­μα­ντι­κές <<α­ξίες>> τις ο­ποίες θα μπο­ρούν να ε­φαρ­μό­σουν και στις υ­πό­λοι­πες πτυ­χές της ζωής τους:

  • ΤΗΝ <<ΦΙ­ΛΙΑ>> ΚΑΙ ΤΗΝ Α­ΞΙΑ ΤΟΥ <<Α­ΝΗ­ΚΕΙ­Ν>> ΣΕ ΜΙΑ Ο­ΜΑ­ΔΑ.
  • ΤΟΝ <<ΣΕ­ΒΑ­ΣΜΟ>> ΣΤΟΝ ΠΡΟ­ΠΟ­ΝΗ­ΤΗ, ΣΤΟΥΣ ΣΥ­ΜΠΑΙ­ΚΤΕΣ, ΣΤΟΥΣ Α­ΝΤΙ­ΠΑ­ΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΙ­ΤΗ­ΤΕΣ.
  • ΣΤΗΝ <<Α­ΓΑ­ΠΗ ΣΤΟΝ Α­ΘΛΗ­ΤΙ­ΣΜΟ>> ΚΑΙ ΣΤΟ <<ΕΥ Α­ΓΩ­ΝΙ­ΖΕ­ΣΘΕ>>.

Μέ­σα α­πό τη συμ­με­το­χή στον α­θλη­τι­σμό χτί­ζε­ται η αυ­το­πε­ποί­θη­ση και το παι­δί α­πο­κτά κα­λύ­τε­ρη αυ­το­ει­κό­να και Κοι­νω­νι­κές δε­ξιό­τη­τες.

logokratisi