Ανα­κοί­νω­ση προς τους Γο­νείς 11/04/16


Η δύ­να­μη της συ­νερ­γα­σίας και του ο­μα­δι­κού πνεύ­μα­τος.
   Έχου­με δη­μιουρ­γή­σει Κλει­στή ο­μά­δα Γο­νέω­ν-Κη­δε­μό­νων της Ακα­δη­μίας μας με σκο­πό να α­να­πτυχ­θεί μια πιο στε­νή συ­νερ­γα­σία με­τα­ξύ των γο­νέων. 
   Μέ­σα στην ο­μά­δα και ό­χι στον τοί­χο της Ακα­δη­μίας θα μπο­ρού­με ό­λοι μας να εκ­φρά­σου­με τυ­χόν πα­ρά­πο­να, σχό­λια, προ­βλη­μα­τι­σμούς, προ­τά­σεις και σχό­λια για ε­πε­ξερ­γα­σία, έ­τσι ώ­στε να α­να­πτύ­ξου­με έ­να πνεύ­μα συ­νερ­γα­σίας για το κα­λό των παι­διών μας.
   Η συ­νερ­γα­τι­κό­τη­τα, εί­ναι η ι­κα­νό­τη­τα του να ε­νερ­γεί έ­να ά­το­μο μα­ζί με κά­ποιον ή κά­ποιους για έ­να κοι­νό σκο­πό ή ό­φε­λος ι­σορ­ρο­πώ­ντας ταυ­τό­χρο­να τις προ­σω­πι­κές του α­νά­γκες. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η συ­νερ­γα­τι­κό­τη­τα έρ­χε­ται σε α­ντί­θε­ση με τον α­ντα­γω­νι­σμό για ι­διο­τε­λές ό­φε­λος.     Όταν μια ο­μά­δα συ­νερ­γά­ζε­ται, υ­πάρ­χει ει­ρη­νι­κή συ­νο­χή, α­μοι­βαία βοή­θεια και υ­πο­στή­ρι­ξη με­τα­ξύ των με­λών προ­κει­μέ­νου να ε­πι­τευχ­θεί ο κοι­νός στό­χος.

Εκ της Διοι­κή­σεως