Η θρυ­λι­κή μας υ­πό­σχε­ση στα παι­διά του κό­σμου!

  Σή­με­ρα στέλ­νου­με ό­λοι SMS τη λέ­ξη ΘΡΥ­ΛΟΣ στο 19800 και γι­νό­μα­στε θρύ­λος για μια παι­δι­κή ζωή μέ­σω των προ­γραμ­μά­των εμ­βο­λια­σμών 100% της UNICEF! / Today lets all send an SMS to 19800 with the greek word "ΘΡΥ­ΛΟ­Σ" and help save children's lives through UNICEF's 100% Campaign for immunizations!