Ο Γιάν­νης Ζα­ρώ­της, α­θλη­τι­κός ψυ­χο­λό­γος στην Ακα­δη­μία του Ολυ­μπια­κού!


zarotis   Η πο­δο­σφαι­ρι­κή Ακα­δη­μία του Ολυ­μπια­κού α­να­κοί­νω­σε την πρόσ­λη­ψη α­θλη­τι­κού ψυ­χο­λό­γου, το­νί­ζο­ντας πως το κομ­μά­τι της ψυ­χο­λο­γίας εί­ναι ι­διαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κό ει­δι­κά στις μι­κρές η­λι­κίες.

Ανα­λυ­τι­κά η σχε­τι­κή α­να­κοί­νω­ση:
   «Η Ακα­δη­μία του Ολυ­μπια­κού προ­χώ­ρη­σε στην πρόσ­λη­ψη του ψυ­χο­λό­γου - α­θλη­τι­κού ψυ­χο­λό­γου, κ. Ιωάν­νη Ζα­ρώ­τη.
Ο κ. Ζα­ρώ­της δια­θέ­τει με­γά­λη πεί­ρα ε­πά­νω στο α­ντι­κεί­με­νο, έ­χο­ντας «βα­ρύ» βιο­γρα­φι­κό. Εί­ναι μέ­λος του Συλ­λό­γου Ελλή­νων Ψυ­χο­λό­γων, μέ­λος της Ελλη­νι­κής Εται­ρείας Αθλη­τι­κής Ψυ­χο­λο­γίας, μέ­λος της Ευ­ρω­παϊκής Ομο­σπον­δίας Αθλη­τι­κής Ψυ­χο­λο­γίας (FEPSAC) και μέ­λος της Ένω­σης Εφαρ­μο­σμέ­νης Αθλη­τι­κής Ψυ­χο­λο­γίας (AASP).

   Στό­χος του Ολυ­μπια­κού εί­ναι ε­κτός α­πό ι­κα­νούς α­θλη­τές και πο­δο­σφαι­ρι­στές, να προ­σφέ­ρει στην κοι­νω­νία σω­στούς αν­θρώ­πους, με δια­παι­δα­γώ­γη­ση και ι­κα­νούς να λει­τουρ­γούν αρ­μο­νι­κά ως μέ­ρος του συ­νό­λου.

   Το κομ­μά­τι της ψυ­χο­λο­γίας εί­ναι ι­διαί­τε­ρα ση­μα­ντι­κό, ει­δι­κά στις μι­κρές η­λι­κίες, κα­τά τις ο­ποίες τα παι­διά δια­μορ­φώ­νουν τον χα­ρα­κτή­ρα τους και η Ακα­δη­μία του Ολυ­μπια­κού δί­νει με­γά­λη έμ­φα­ση και σε αυ­τό».

 

 

logokratisi